KEMIguiden - få styr på kemikalierne

De fleste virksomheder arbejder med langt flere kemiske stoffer, end de ofte er opmærksomme på. Stofferne kan indgå i råvarer, hjælpestoffer og produkter og kan være omfattet af regler i kemikalielovgivningen, som kræver en indsats i forbindelse med anvendelse, markedsføring, m.v. I kemikalielovgivningen eksisterer et antal stoflister, der specificerer, hvilke stoffer der er omfattet af reglerne.

 

KEMIguiden er et web-baseret værktøj udviklet for at lette arbejdet med at få et overblik over situationen i den enkelte virksomhed.
Programmet er  opdelt i en åben og en lukket del.

 

Den åbne del

Her er de forskellige aktuelle stoflister tilgængelige for hurtige søgninger på, om et stof er på en af listerne. Kræver ikke noget log-in.

 

Den lukkede del

Her kan den enkelte virksomhed oprette sin egen fortrolige kemikalieoversigt. Her ses, hvilken status det enkelte kemikalie har i forhold til de indkodede lister, og det er muligt at trække en lang række forskellige rapporter til brug for blandt andet miljøredegørelse og anden dokumentation.
Det er desuden muligt at generere arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ved at indtaste yderligere oplysninger fra leverandørbrugsanvisningen og tilføje oplysninger om de lokale forhold.

 

 

Metoden bag KEMIguiden

KEMIguiden  går kort fortalt ud på at registrere information fra sikkerhedsdatabladene for de kemiske produkter og sammenholde disse oplysninger med en række stoflister fra den aktuelle lovgivning. Herved får virksomheden et overblik over, hvilke stoffer den håndterer, og om nogle af de kemiske produkter indeholder uønskede stoffer. Overblikket over de kemiske produkter kan herefter bruges til at prioritere indsatsen med at udfase eller substituere de uønskede stoffer med stoffer, der er mindre farlige.

 

Via en farvemarkering, der er baseret på, dels hvilke lister produktets indholdsstoffer er optaget på, dels indholdsstoffernes klassificeringer, bliver det synligt, hvilke produkter virksomheden bør arbejde med at udfase eller substituere først.

Ved brug af KEMIguiden får virksomheden således mulighed for, ud fra den registrerede information, at generere oversigter, der dokumenterer virksomhedens status mht. anvendelse af kemiske stoffer.

 

Fordelen ved brug af KEMIguiden er, at stoflisterne opdateres centralt, hvilket automatisk medfører en opdatering af den enkelte virksomheds registreringer. Dvs. den enkelte virksomhed skal ikke selv sørge for at ajourføre de registrerede oplysninger i forhold til stoflisterne. Der skal dog gøres opmærksom på, at det stadig er virksomhedernes lovpligtige ansvar at holde sig orienteret om gældende regler for kemikalier.

 

Da KEMIguiden tilstræber såvel høj sikkerhed af givne oplysninger som stor brugervenlighed, modtager KEMIguiden gerne tilbagemeldinger fra virksomhedsbrugere. Tilbagemelding kan ske til Helle Noer, GREENET på mail hnp@greenet.dk

 
Adgang

KEMIguiden ejes og udvikles i et samarbejde mellem Key2Green og en række regionale miljønetværk. Virksomheder, der er medlem af vores netværk, har gratis adgang til KEMIguiden via en adgangskode, som fås ved henvendelse til vores sekretariat info.mnn@cphbusiness.dk

 

Manual

Denne Manual i Kemikaliestyring beskriver, hvordan kemikaliestyring helt konkret kan gribes an efter samme struktur, som KEMIguiden er bygget op efter. Manualen beskriver også, hvilke lovgivningsmæssige reguleringer kemikaliestyring er omfattet af.

 

REACH

Hvilke virksomheder er omfattet ?
EU’s kemikaliereform REACH giver pligter til alle, som arbejder med kemikalier – såvel  kemikalieproducenter som professionelle brugere af kemikalier og kemiske produkter samt importører og producenter af artikler. En artikel er stort set alle de non-food varer vi omgiver os med og derfor er langt de fleste virksomheder berørt af  REACH og har opgaver der skal løses. 

 

Hvad står REACH for ?
REACH står for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

 

R = registrering
Virksomhederne der producerer eller importerere kemiske stoffer med 1 ton /årligt eller mere skal foretage en registrering til det europæiske agentur, ECHA

 

E = evaluering/vurdering
Efter registreringen foretager ECHA en evaluering af mindst 5 % af registreringsdosiererne. Herudover foretager medlemslandene i samarbejde med  EU Kommissionen  stofvurderinger af stoffer der er under mistanke om aft være særlig problematiske.-

 

A = autorisation eller godkendelse af nærmere definerede særligt problematiske stoffer. 

For stoffer der vurderes som særlige problematiske og som er optaget på godkendelsesbilaget til REACH, bilag XIV, skal  der søges om godkendelse hos EU- Kommissionen, hvis en virksomhed fortsat ønsker at markedsføre eller anvende det. Det er en omfattende og dyr proces og en godkendelse gives kun for et begrænset antal år. Inden et stof optages på bilag XIV, optages det på Kandidatlisten, som er en varslingsliste. 

 

CH = chemicals

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness