Nøgletal - Transport

Generelt om transport og emissioner

Emissionen fra transport opgøres typisk ved at opgøre mængderne af CO2, SO2, NOx, HC, CO og partikler.


Transporten bidrager med en væsentlig del af Danmarks samlede udledning af CO2. Det er derfor væsentligt at have fokus på denne. SO2-udledningen er afhængig af det anvendte brændstof, og der er krav om meget lave værdier i til svovlindholdet i benzin og diesel til vejtransport. SO2-udslippet fra lastbiltransport er derfor meget begrænset, men ved fx skibstrafik kan det være betydeligt. NOx-udledningen er også meget begrænset ved nyere køretøjer med katalysator og filtre. HC, CO og partikler har især en lokal påvirkning, og kan derfor være væsentlige at registrere i tætte byområder. Ud over en registrering af CO2-udslippet kan en registrering af køretøjernes motornorm (EURO-tal) give et godt mål for forureningens størrelse.

 

En virksomheds væsentligste transport kan normalt opdeles i ekstern godstransport i form af levering af råvarer og distribution af produkter samt intern godstransport på virksomheden. Derudover kan medtages persontransport som f.eks. tjenestekørsel samt ansattes transport til og fra arbejde. 

 

Udslippet af CO2 og SO2 afhænger direkte af brændstofforbruget, så kendes forbruget kan disse emissioner beregnes direkte. Udslip af NOx, HC, CO og partikler kan derimod ikke beregnes på grundlag af forbruget af brændstof eller på grundlag af andre konkrete og praktisk tilgængelige data. Der er derfor udviklet beregningsmodeller, så man på anden vis kan tilvejebringe de nødvendige data. Til grund for de emissionsberegningsmodeller, der eksisterer i dag, ligger en række gennemsnitsdata, der bl.a. er indhentet fra testkørsler sammenholdt med de officielle grænseværdier for udslip.

 

Der findes flere forskellige emissionsberegningsmodeller, som hver især er egnet til forskellige typer af transport.

 

Nedenstående figur viser, hvordan man hensigtsmæssigt kan opdele sin transport før man finder ud af, hvilke nøgletalsberegninger, der skal anvendes.

Opdeling af intern transport -  (Intern transport med fx truck eller varebil på virksomheden hører under godstransport - egne køretøjer)

 
Egne køretøjer
Købt køretøjer
Købt køretøjer
Egne køretøjer
GODS
Transport
PERSON
Transport
Godstransport

For egne lastbiler kendes typisk dieselforbruget, hvorved emission af CO2 og SO2 kan beregnes. Emissioner af NOx og partikler er afhængig af lastbilens motortype, og man kan derfor enten opgøre EURO-normerne for virksomhedernes lastbiler eller beregne de aktuelle emissioner vha. IDT’s beregningsmodel www.idt.dk

 

Nedenfor gives eksempler på nøgletal, der kan bruges ved beregning af luftemissioner fra forbrug af benzin, diesel og flaskegas for CO2 og SO2.

 

Emission                                                  CO2                SO2

                                                                       kg/liter           g/liter

Benzin                                                           2,3                  0,02

Dieselolie (10 ppm svovl)                          2,65                0,02

LPG (flaskegas)                                          3 kg.               0

 

Kilde: Oliebranchens fællesrepræsentation .             

 

 

Persontransport
Persontransport - Egne køretøjer

For kørsel i egne personbiler (fx. firmabiler) kendes typisk benzin- og dieselforbruget, hvorved emission af CO2 og SO2 beregnes. Emissioner af Nox og partikler er typisk meget lille for personbiler

 

Emmission                                                  CO2                SO2

                                                                       kg/liter           g/liter

Benzin                                                           2,3                  0,02

Dieselolie (10 ppm svovl)                          2,65                0,02

LPG (flaskegas)                                          3 kg.               0

 

Kilde: Oliebranchens fællesrepræsentation .       

 

Persontransport – købt transport

For alle typer transport kan der findes links til beregningsværktøjer 

 

Biltransport

Ved opgørelse af miljøbelastningen må tages udgangspunkt i en skønnet sammensætning af bilparken – både firmabiler og betalt firmakørsel i egne biler. Det er naturligvis også muligt at medregne kørsel i medarbejdernes biler til hjem-arbejde-transport.

 

Togtransport

Miljøbelastningen fra persontransport med tog er meget afhængig af brændstoffet. Den største belastning fås ved valg af dieseltog, mens svenske eltog har en CO2-udledning på næsten nul, da elproduktionen sker ved vandkraft eller kernekraft.

 

Flytransport

Ved flytransport kan indhentes oplysninger om miljøbelastningen ved flyselskaberne.                                          

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness