Nøgletal - Varme

Fjernvarme

CO2 nøgletallene for fjernvarme er et gennemsnit for Danmark i 2008 og oplyst fra Energistyrelsen. Dette beregnes ikke længere, da fjernvarmen produceres på både deciderede fjernvarmeanlæg og blandede kraftvarmeværker samt som overskudsvarme fra industrien, hvor det ikke er helt så enkelt at vurdere, hvordan fordelingen af forureningen skal opgøres. 

 

Vi anbefaler derfor, at man kontakter det lokale selskab for at få de præcise nøgletal for fjernvarmeforbrug og kraftvarme.

2008

Emissions-faktor  g/kWh           CO2                  SO2            NOx

Fjernvarme                                    122                    0,10            0,35

 

Emissionbidraget for CO2 fra fjernvarme for 2008 (Kilde for CO2 : Energistyrelsen, september 2009).

 

Eksempel 2008

Beregning af luftforurening fra fjernvarmeforbrug, kraftvarmeværk.

 

En industrivirksomhed forbruger 65.000 kWh fjernvarme pr. år

CO2 emissionen bliver 65.000 kWh × 122 g/kWh / 1.000 = 7.930 kg CO2
SO2 emissionen bliver 65.000 kWh × 0,10 g/kWh / 1.000 = 6,50 kg SO2
NOx emissionen bliver 65.000 kWh × 0,35 g/kWh / 1.000 = 22,75 kg NOx

 

Eksempel omregning

Omregning af graddagkorrigeret fjernvarmeforbruget fra enheden m3 til enheden kWh.

 

E = Graddagkorrigeret fjernvarmeforbrug i enheden kWh
V = Gradagkorrigeret fjernvarmeforbrug i enheden m3
?t = Fremløbstemperatur minus returtemperatur i enheden grader celsius
1,16 = En konstant med enheden kWh/m3X0C

 

En virksomhed har et graddagkorrigeret fjernvarmeforbrug på 1.200 m3. Ved gennemgang af fjernvarmeanlægget var fremløbstemperaturen ca. 750C X 1,16 kWh/m3 X 0C = 62.640 kWh

 

Fyringsolie, træ og halm

Der findes mange typer fyringsolier på markedet i dag med varierende svovlindhold. Hvis du har mulighed for at anvende de specifikke miljødata fra leverandørens produktblad anbefales det at du benytter disse. Her kan du finde oplysninger om fyringsoliens svovlindhold, så du kan benytte de nøgletal, der svare bedst muligt til den anvendte fyringsolie. Generelt kan fyringsolie opdeles i følgende tre typer:

 

Type 1: En fyringsolie, der har et svovlindhold på 10 ppm. Kaldes ofte svovlfri fyringsolie, dieselolie. NB: Anvendes dieselolie til transport gælder emissionsfaktorerne, der står under luftforurening fra transport.

 

Type 2: En fyringsolie, der har et svovlindhold på 50 ppm. Kaldes ofte fyringsolie/fringsgasolie med lavt svovlindhold.

 

Type 3: En fyringsolie, der har et svovlindhold på 500 ppm. Kaldes ofte traditionel fyringsolie.

 

Nøgletal for emissioner af CO2, SO2 og NOx, for fyringsolie, træ og halm - Emissioner

Udledt mængde i kg per leveret brændselsenhed   CO2               CO2        SO2              SO2   NOx            NOx

                                                                                         kg/MWh       kg/l        kg/MWh       g/l     kg/MWh    g/l

Fyringsolie (1)

Type 1 (SO2: 10ppm)                                                  266,4             2,65      0,002            0,02   0,18          1,80

Type 2 (SO2: 50ppm)                                                  266,4             2,65      0,008            0,08   0,18          1,80

Type 3 (SO2: 500 ppm)                                              266,4             2,65       0,08              0,82   0,18          1,80

Fuelolie (1)                                                                    288                3,2         1,08              11,9   0,54           5,94

 

Flaskegas (LPG)/Anden LPG                                   234               0,008     0,36

Autogas                                                                         234               0,008     3,2

Træ/Træpiller/briketter (2)                                       0*                  0,09      0,32

Halm (2)                                                                        0*                  0,47      0,32

 

*) Træ, træpiller, træbriketter og halm er CO2 neutral brændsel og derfor er emissionen af CO2 heraf lig med nul. (Kilde: Teknilogisk Institut).

 

Nøgletal for den effektive nedre brændværdi for fyringsolie, træ og halm - Nedre effektive brændværdi

                                                                                       MJ/kg          MJ/liter

Fyringsolie (1)

Type 1 (SO2: 10 ppm)                                                42,7            35,9

Type 2 (SO2: 50 ppm)                                                42,7            35,9

Type 3 (SO2: 500 ppm)                                             42,7            35,9

 

Fuelolie (1)                                                                 40,4             39,6

 

Træpiller og træbriketter                                        17,8

Tørt træ                                                                       19,0

Halm                                                                            14,8

 

Kilder: 
(1)  Oliebranchens Fællesrepræsentation 
(2)  Danmarks Miljøundersøgelser  

 

Eksempel - på beregning af luftforurening fra brug af fyringsolie:

En virksomheds årlige forbrug af fyringsolie er 36.000 liter

 

De anvender en fyringsolie med lavt svovlindhold, hvilket svarer til 50 ppm SO2. I tabel 1 under ”fyringsolie - type 2 - 50 ppm SO2” findes de nøgletal som virksomheden skal bruge for at udregne emissionen fra CO2, SO2og NOx.

 

Nøgletallet for SO2 er 0,08 g SO2/liter fyringsolie.

SO2 emissionen bliver da:  36.000 liter x 0,08 g SO2/liter = 2,88 kg SO2

 

Naturgas - Nøgletallene for naturgas er angivet som henholdsvis udledt mængde i g/kWh og som udledt mængde i g/m3

Emissioner naturgas

 

Naturgas                          CO2g/kWh                CO2g/m3          COg/kWh         UHC g/kWh            SO2g/kWh      SO2g/m3  NOxg/kWhNOxg/m3

Gaskedler:
Gaskedler > 30kW204,3221850,0110,0110,00110,0120,151,68

Gaskedler < 30 kW (trad.)204,3221850,79 0,00110,0120,151,68

Gaskedler < 30kW (konds.)204,3221850,029 0,00110,0120,0680,76

Gasmotorer204,3221850,661,910,00110,0120,657,23

Gasturbiner204,3221850,0220,0110,00110,0120,465,15

Kilde: Energi- og miljødata, DGC-projektrapport, november 2009, ISBN: 978-87-7795-323-1 samt www.energinet.dk (søg på nøgletal)

Eksempel:
Nedre brændeværdi for naturgas: 39,93 MJ/m3

En virksomheds årlige naturgasforbrug er 112.000 m3

Der er tale om fjernvarme for et stort kedelanlæg. Er det emissionen for CO2, der skal findes, er det nøgletallet for naturgas 2.185 g/m3 
CO2 emissionen bliver 112.000 m3 x 2.284 g/m3 /1000 = 244.720 kg CO2

 
GODS
Transport
PERSON
Transport
KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness